top of page
Search
  • compassheartsouth

Closure Annoucement - Thông Báo Tạm Ngưng Các Lớp CKTL

Updated: May 22, 2020


Thông báo về Việc tạm ngưng tất cả các lớp CKTL tại ITC Center và các vùng phụ cận


(Please Scroll Down for English)


Mến gởi các Bác và các ACE,

Để ngăn chặn sự lan truyền của COVID-19, tất cả các lớp tại ITC Center và các vùng phụ cận sẽ tạm ngưng từ ngày 16 tháng 3 đến khi được thông báo sau.

Trong thời gian này, trung tâm ITC sẽ được chùi dọn và khử trùng.

Nếu có thay đổi, hội CSS South sẽ thông báo sau.


Dear Dharma Brothers & Sisters,


To help prevent the spread of COVID-19, all ITC classes at HK4 center are cancelled from March 16th until further notice.

The ITC Center will be sanitized during this time.

Further notice will be announced.


CSS South Admin

126 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page